Wyobraź sobie, że w księdze którą trzymasz w swoich rękach zamieszczone jest szczegółowe sprawozdanie z Twego życia. W nim wspomniane jest wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, każde słowo i każda myśl; ponieważ dużo grzeszyłeś, de facto jest to księga twoich grzechów. Bóg kocha cię, ale nienawidzi twojego grzechu (tej księgi) i musi ukarać go. Żeby rozwiązać ten problem On wysłał Swojego ukochanego Syna na świat. I grzech, którego tak nienawidzi Bóg, został zrzucony na Jego umiłowanego Syna. Chrystus «grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo» (1 Piotra 2:24).

Po niezmiernie bolesnym biczowaniu i ukrzyżowaniu, wisząc na krzyżu Jezus powiedział: «Wykonało się!» (Jana 19:30). W greckim oryginale autor Ewangelii użył dosyć ciekawego słowa - «Tetelestai». To jest termin wykorzystywany w handlu, który oznacza - «Zapłacono, dług jest całkowicie pokryty». Chrystus zapłacił cały dług za nasze grzechy.

Po trzech dniach od Jego śmierci za nasze grzechy On zmartwychwstał i został wzięty do nieba, żeby przygotować nam miejsce w niebie, które dostajemy całkowicie za darmo jako dar życia wiecznego.

«… gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie, w Chrystusie Jezusie…» (Rzymian 3:23-24).

«Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym!» (Rzymian 6:23).

«Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.» (Efezjan 2:8-9). Co rozumiemy pod słowem „łaska”? Kapelan angielskiej królowej zdefiniował łaskę w taki sposób: to dar Boży, który został opłacony przez Chrystusa. Dar Boży to przebaczenie, życie wieczne, pokój, radość i miłość Pana. Ceną, którą zapłacił Chrystus jest męka w Getsemani, ośmieszenie, wieniec cierniowy, ukrzyżowanie, gniew Boży i nawet piekło. Jezus zapłacił za Ciebie. Ja też zawdzięczam mu wszystko. W swojej wielkiej miłości On proponuje nam dar życia wiecznego za darmo.

Ale jeśli Chrystus sprawił że zbawienie i dar życia wiecznego są dostępne dla wszystkich ludzi, to dlaczego mówił On, że tylko niewielu dostąpi zbawienia i tylko wąska droga prowadzi do raju? «Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują» (Mateusza 7:13,14). Dlatego, że…

TEN DAR MOŻEMY OTRZYMAĆ TYLKO PRZEZ WIARĘ